Vpiši iskalni niz

Pravila o privatnosti

1.) O politici privatnosti

Namena politike privatnosti Akademika d.o.o. (u daljem tekstu: "Politika privatnosti") je da informiše korisnike Akademika d.o.o. i druga lica (u daljem tekstu: "pojedinci") sa namenom i osnovom obrade ličnih podataka od Akademika d.o.o. Beograjska ulica 4 - BTC, SI-1000 Ljubljana (u daljem tekstu "Akademika") i prava pojedinaca u ovoj oblasti.

Kompanija je posebno zabrinuta zbog sigurnosti vaših ličnih podataka. Svi lični podaci koji se prenose tretiraju se poverljivo i koriste se samo u svrhu za koju su preneti. Mi brinemo o vašim ličnim podacima s najvećom pažnjom, imajući u vidu važeće zakonodavstvo i najviše standarde njihovog tretmana. Iz bezbednosti vaših ličnih podataka obezbeđujemo i odgovarajuće organizacione mere, procedure rada i napredna tehnološka rešenja, kao i vanjske stručnjake, kako bismo zaštitili vaše lične podatke što je više moguće. Koristimo odgovarajući nivo zaštite i razumne fizičke, elektronske i administrativne mere kako bismo zaštitili prikupljene podatke od nenamernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ličnih podataka ili neovlašćenog pristupa ličnim podacima koji su preuzeti, čuvani ili drugačije tretirani .

Istovremeno, ovaj Pravilnik o privatnosti dodatno objašnjava saglasnost koju ste dali za obradu vaših ličnih podataka.

Politika o privatnosti je u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. godine o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka io slobodnom kretanju takvih podataka i ukidajući Direktivu 95/46 / EC (u daljem tekstu: "Opšta Uredba o zaštiti podataka"), uključene su sledeće informacije:

 • kontakt informacije kompanije,
 • svrhu, osnovama i vrstama obrade različitih vrsta ličnih podataka pojedinaca,
 • vreme zadržavanja pojedinačnih vrsta ličnih podataka,
 • prava pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka,
 • pravo na podnošenje pritužbe u vezi s obradom ličnih podataka,
 • važnost Politike privatnosti.

2.) Lični podaci prikupljeni od strane kompanije

Ako ste samo posetioci našeg sajta, mi samo prikupljamo podatke koristeći kolačiće. Ako ste korisnik usluga ili pretplatnik usluge koju pruža kompanija, mi takođe prikupljamo i druge lične informacije koje nam trebaju da pružamo usluge koje ste naručili ili koje koristite. Ovi lični podaci su:

 • Ime i prezime
 • Kontakt email adresa
 • Kontakt telefon
 • IP adresa
 • Informacije o ponudi prema vašoj potražnji (vaša adresa, poreski broj)

3.) Menadžer ličnih podataka

Operator ličnih podataka obrađen u skladu sa ovom Politikom privatnosti je Akademika d.o.o. Beograjska ulica 4 - BTC, SI-1000 Ljubljana

4.) Kategorije lica čiji se lični podaci obrađuju

Ova Politika privatnosti je za svakoga ko je naručio i / ili koristio naše usluge, ili je poslao zahteve, kao i one koji posećuju našu veb lokaciju.

5.) Svrha obrade i osnova za obradu podataka

5.1. Obrada po ugovoru:

U kontekstu izvršenja ugovornih prava i ispunjenja ugovornih obaveza, preduzeće obrađuje vaše lične podatke u sledeće svrhe: identifikaciju pojedinca, pripremu ponude, zaključivanje ugovora, pružanje naručenih usluga, obaveštavanje o bilo kakvim izmenama, dodatne detalje i uputstva za korišćenje usluga za rešavanje bilo kakvih tehničkih problema, prigovora ili pritužbi, naplate usluga i drugih namena neophodnih za sprovođenje ili zaključivanje ugovornog odnosa između kompanije i pojedinca.

Prilikom izračunavanja usluga, na osnovu poreskih propisa, dobijamo i obrađujemo vašu adresu za ispravno izdavanje fakture.

5.2. Obrada po zakonu:

Na osnovu legitimnog interesa koristimo vaše lične informacije da bismo otkrili i sprečili lažnu upotrebu i zloupotrebu usluga, dalje u kontekstu osiguranja stabilnog i sigurnog rada našeg sistema i usluga, kao i u cilju primene mera sigurnosti informacija , zadovoljavajući zahteve u pogledu kvaliteta usluga i otkrivanja tehničkog sistema i neispravnosti usluge.

Na osnovu legitimnog interesa koristimo vaše lične podatke i u svrhu eventualnog izvršenja, sudskog i vanparničnog oporavka.

U skladu sa Opštim pravilnikom, u slučaju sumnjive zloupotrebe, preduzeće može obrađivati lične podatke na odgovarajući i proporcionalan način u svrhu identifikacije i sprečavanja bilo kakve prevare ili zloupotrebe, a može, ako je potrebno, i dalje proslediti ove informacije drugim pružaocima usluga, poslovnih partnera, policije, javnog tužilaštva ili drugih nadležnih organa. U cilju sprečavanja buduće zloupotrebe ili prevare, podaci o istoriji identificiranih zloupotreba ili prevare u vezi sa pojedincima, uključujući podatke o odnosima pretplatnika i, na primer, IP adrese, mogu se držati još pet godina nakon prestanka poslovnog odnosa.

5.3. Obrada na osnovu saglasnosti za obradu ličnih podataka:

Obrada podataka može se takođe zasnivati na vašoj saglasnosti koju ste pružili kompaniji.

Saglasnost se, na primer, odnosi na obaveštenje o ponudama, pogodnostima i poboljšanjima usluga koje pruža kompanija. Svrha ove informacije je da pruzi usluge što je moguće bliže vašim potrebama i željama i time povećate vrednost za vas. Komunikacija se vrši putem kanala koje ste odabrali u saglasnosti. Možete da opozovete svoje obaveštenje u bilo koje vreme na način definisan u Politici privatnosti.

Možete ili povući ili promeniti svoju saglasnost u bilo kom trenutku, na isti način kao što ste ga dali ili na drugi način, kako je to definisano u Politici privatnosti, pri čemu kompanija zadržava pravo da identifikuje klijenta. Promenu saglasnosti može se regulisati i putem elektronske pošte na info@akademika.si ili putem pismenog zahteva upućenog na adresu sedišta firme.

Povlačenje ili promena saglasnosti odnosi se samo na podatke koji se obrađuju na osnovu vašeg pristanka. Važi samo vaša najnovija saglasnost koju smo dobili od vas. Mogućnost oduzimanja saglasnosti ne predstavlja ostavku u poslovnom odnosu pojedinca sa kompanijom.

Podaci za koje se daje vaša saglasnost obrađuju se u odsustvu otkaza do dve godine nakon prestanka poslovnog odnosa sa kompanijom.

6.) Ograničenja prenosa ličnih podataka

Ako je potrebno, mi ćemo ovlastiti druge kompanije i pojedince da izvode određene radove koji doprinose našim uslugama. U takvom slučaju, preduzeće može takođe preneti lične podatke ovako pažljivo odabranim eksternim procesorima koji će sklopiti ugovor za obradu ličnih podataka sa kompanijom ili u suštini istim ugovorom ili drugim obavezujućim dokumentom (u daljem tekstu: ugovor o obradi ). Za spoljne procesore, takvi podaci će se preneti ili biti dostupni samo u meri u kojoj se zahteva određena svrha. Ovi podaci ne mogu koristiti spoljni procesori za bilo koju drugu svrhu, ispunjavajući bar sve standarde za obradu ličnih podataka predviđenih važećim zakonom. Eksterni procesori su ugovorno obavezani kompaniji da poštuju poverljivost vaših ličnih podataka.

Na osnovu obrazloženog zahteva, kompanije takođe pružaju lične podatke nadležnim državnim organima koji imaju pravni osnov za to. Akademika. će, na primer, odgovoriti na zahteve sudova, organa za sprovođenje zakona i drugih državnih organa, što bi moglo uključiti i državne organe druge države članice EU.

7.) Period skladištenja ličnih podataka

Period čuvanja podataka određuje se prema kategoriji pojedinačnih podataka. Mi čuvamo podatke koliko god je to potrebno kako bi se postiglo svrha za koju su prikupljeni ili dalje obrađeni ili do isteka perioda zastarelosti za ispunjavanje obaveze ili zakonskog roka zadržavanja.

U svrhu ispunjavanja ugovornih obaveza, računovodstveni podaci i prateći podaci o kontaktu pojedinaca mogu se čuvati do potpunog plaćanja usluge ili najkasnije do isteka perioda zastarenja u vezi sa pojedinačnim potraživanjima, koji mogu biti statutarni od jedne do pet godina. Računi se drže 10 godina nakon isteka godine na koju se račun odnosi u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

Druge informacije koje smo dobili na osnovu vaše saglasnosti se čuvaju tokom trajanja poslovnog odnosa i 2 godine nakon raskida, osim ako zakon ne predvidja duži period skladištenja. Ako osoba koja je dala saglasnost na obradu ličnih podataka nije stupila u poslovni odnos sa nama, njegova saglasnost važi 2 godine od njegove isporuke ili do njegovog otkazivanja.

Nakon isteka perioda čuvanja, podaci se brišu, uništavaju, blokiraju ili anonimizuju ako zakon ne određuje drugačije za određenu vrstu podataka.

8.) Prava pojedinaca u vezi sa obradom ličnih podataka

Realizacija vaših prava u vezi sa obradom vaših ličnih podataka garantovana je bez nepotrebnog odlaganja. Odlučićemo o vašem zahtevu u roku od mesec dana od prijema vašeg zahteva. U slučaju složenosti i većeg broja zahteva, rok se može produžiti za još dva meseca. Ukoliko produžite rok, obavestićemo vas o takvim nastavak u roku od mesec dana od prijema zahteva zajedno sa razlozima za kašnjenje.

Zahteve u vezi sa ostvarivanjem vaših prava možete poslati e-mailom na info@akademika.si ili putem pošte na adresu Akademika d.o.o. Beograjska ulica 4 - BTC, SI-1000 Ljubljana.

Prilikom podnošenja prijave putem elektronskih sredstava, kad god je to moguće, pružamo vam informacije elektronskim putem, ukoliko ne tražite drugačije.

Kada postoji osnovana sumnja u identitet osobe koja podnosi zahtev koji se odnosi na jedno od njegovih prava, možemo tražiti da pružite dodatne informacije potrebne za potvrđivanje identiteta subjekta podataka.

Ako su potraživanja subjekta podataka očigledno neosnovana ili preterana, naročito kada se ponavljaju, kompanija može:

 • naplaćuje razumnu naknadu, uzimajući u obzir administrativne troškove prenosa informacija ili komunikacije ili sprovođenja tražene radnje, ili
 • odbiti da postupa po zahtevu.

Mi vam pružamo sledeća prava u vezi sa obradom vaših ličnih podataka:

(i) pravo pristupa podacima
(ii) pravo na ispravku
(iii) pravo na brisanje ("pravo na zaborav")
(iv) pravo da ograniči obradu
(v) pravo na prenos podataka
(vi) pravo na prigovor

(i) pravo pristupa podacima

Uvek imate pravo da znate da li se lični podaci obrađuju u vezi sa vama i, ako jeste, pristup vašim ličnim informacijama i sledećim informacijama:

 • svrha tretmana,
 • vrste obrađenih ličnih podataka,
 • korisnici ili kategorije korisnika kojima su lični podaci bili ili će biti otkriveni,
 • predviđeni period skladištenja ličnih podataka ili, ako to nije moguće, kriterijumi koji se koriste za određivanje ovog perioda,
 • postojanje prava da od administratora zahteva ispravljanje ili brisanje ličnih podataka ili ograničavanje obrade vaših ličnih podataka ili postojanje prava na prigovor na takvu obradu,
 • pravo da podnese žalbu nadležnom organu,
 • kada se lični podaci ne prikupljaju od vas, sve raspoložive informacije vezane za njihov izvor.

(ii) pravo na ispravku

Imate pravo da, bez nepotrebnog kašnjenja, pribavite netačne lične podatke koji se odnose na vas i uzimajući u obzir svrhu obrade, pravo na kompletiranje nepotpunih ličnih podataka, uključujući i podnošenje dodatne deklaracije.

(iii) pravo na brisanje ("pravo na zaborav")

Imate pravo da bez nepotrebnog odlaganja izbrišete svoje lične informacije ako se primeni jedan od sledećih razloga:

 • kada lični podaci nisu više potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni,
 • kada oduzmete saglasnost na osnovu koje se vrši obrada, ne postoji druga pravna osnova za obradu,
 • kada se protivite obradi podataka i nema previše legitimnih razloga za njihovo obradu,
 • gde su lični podaci bili nezakonito obrađeni,
 • kada se lični podaci moraju izbrisati kako bi se ispunila zakonska obaveza u skladu sa zakonom EU ili slovenačkim pravom.

(iv) pravo da ograniči obradu

Imate pravo ograničiti obradu vaših ličnih informacija kada je jedan od sledećih slučajeva tačan:

 • kada osporava tačnost podataka, za period koji nam omogućava da proverimo tačnost ličnih podataka,
 • obrada je nezakonita, a vi se suprotstavljate brisanju vaših ličnih podataka i, umesto toga, zatražite ograničenje njihove upotrebe,
 • Više nam ne trebaju vaše lične informacije u svrhu obrade, ali su vam potrebni za sprovođenje ili odbranu zakonskih zahteva,
 • ako ste podneli prigovor u vezi sa postupkom na osnovu legitimnih interesa kompanije, dok se ne potvrdi da su naši legitimni razlozi nad vašim razlozima.

Kada je obrada vaših ličnih podataka ograničena u skladu sa prethodnim stavom, takvi lični podaci, izuzev njihovog skladištenja, obrađuju se samo uz vašu saglasnost ili za izvršenje, izvršenje ili odbranu pravnih zahteva ili za zaštitu prava drugog fizičkog ili pravnog lica.

Pre otkazivanja ograničenja obrade vaše lične informacije, obavezni smo da vas obavestimo o ovome.

(v) pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da primate vaše lične podatke, koje ste nam dali, u strukturiranom, široko korišćenom i mašinskom čitljivom obliku, kao i pravo da prosledite ove informacije drugom kontroloru, a da vas ne sprečavaju kada se obrada temelji na vašoj saglasnost i obrada se vrši automatskim sredstvima. Na vaš zahtev, tamo gde je to tehnički izvodljivo, lični podaci se mogu preneti direktno na drugi kontroler.

(vi) pravo na prigovor

Kad god se vaši podaci obrađuju na osnovu legitimnog interesa za marketinške svrhe, možete se protiviti takvoj obradi u svako doba.

Mi ćemo prekinuti obradu vaših ličnih podataka, osim ako ne dokažemo neophodne procesne osnove koji prevladavaju nad vašim interesima, pravima i slobodama, ili da izvršite ili branite zakonske zahteve.

9.) Pravo na podnošenje žalbe u vezi s obradom ličnih podataka

Svaka pritužba u vezi sa obradom vaših ličnih podataka može se poslati na e-mail adresu info@akademika.si ili poštom na Akademika d.o.o. Beograjska ulica 4 - BTC, SI-1000 Ljubljana.

U slučaju da ne odlučimo o vašem zahtevu u zakonskom roku ili ako odbijemo vaš zahtev, imate mogućnost da podnesete žalbu Informacionom povereniku.

Takođe imate pravo da podnesete žalbu direktno Informacionom povereniku ako smatrate da obrada vaših ličnih podataka krši slovenačke ili evropske propise u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Ako ste ostvarili pravo pristupa informacijama i nakon primanja odluke, smatrate da lični podaci koje ste primili nisu lični podaci koje ste tražili ili da niste dobili sve potrebne lične informacije, možete podneti obrazloženu žalbu pre podnošenja žalbe Informacionom povereniku sa kompanijom u roku od 15 dana. Moramo odlučiti o vašoj žalbi kao novom zahtevu u roku od pet radnih dana.

10.) Završne odredbe

Sve što nije regulisano ovom Politikom privatnosti odnosi se na primenjive zakone.

Kompanija zadržava pravo da promeni ovu Politiku privatnosti. Obaveštavamo vas o promenama na službenom veb sajtu Akademika  d.o.o. 30 dana pre stupanja na snagu.

U slučaju pitanja o Politici privatnosti ili informacijama koje zadržavamo o vama, obratite nam se na info@akademika.si

11.) Važnost Politike privatnosti

Ova Politika privatnosti objavljena je na veb sajtu Akademika d.o.o. i stupa na snagu 25.5.2018.

Akademika d.o.o.

Mi smo vodeći i najprepoznatljiviji dobavljač rešenja za upravljanje dokumentima i procesima u SAP-u