Vpiši iskalni niz

Upoznajte naša rešenja

Uspostavljamo sisteme za dokumentaciju, specijalizovani smo za upravljanje dokumentima i procesima u sistemu SAP.

Stupite u kontakt

SAP ekosistem

Kompletno arhitektonsko rešenje za upravljanje dokumentima i procesima u sistemu SAP prikazuje module u sistemu SAP na dve platforme.

SAP ekosistem
SAP ekosistem

Akademika (BPM) Framework je softversko rešenje za pojednostavljenu izgradnju poslovnih procesa unutar sistema SAP, koje se zasniva na SAP-ovom toku rada..

Više o Akademika (BPM) Framework


OpenText DocuLink je SAP-ov dodatak („add-on“) kojim se proširuje upotrebljivost informacionog sistema SAP jednostavnim i preglednim pristupom dokumentima i podacima putem standardnih SAP transakcija i omogućava pregled i pristup sadržajima koji nisu u SAP-u. Zajednička upotreba poslovnih sadržaja koje omogućava DocuLink među različitim aplikacijama omogućava preduzećima da najbolje iskoriste sve poslovne sadržaje bez obzira na to gde se nalaze. Pogled na dokumente prikazan je na veoma intuitivan način koji je sličan onom na koji smo navikli u Microsoft Windows Explorer-u. DocuLink, kao i Akademika (BPM) Framework, za čuvanje dokumenata koristi eksterni repozitorijum kompatibilan sa rešenjem ArchiveLink.


Aplikacija Kadrovske fascikle na platformi OpenText DocuLink omogućava jednostavan pristup kadrovskim sadržajima sa jednog mesta bez obzira na to gde se dokumenti nalaze. Omogućeni su tipizacija, standardizacija i čuvanje dokumentacije povezane sa procesom zapošljavanja, prijema u radni odnos do okončanja radnog odnosa (ugovor o radu, aneksi, dokazi o obavljenim zdravstvenim pregledima, obučavanju iz sigurnosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, evidencione liste zaposlenog i druga dokumentacija).

Aplikacijom Registar ugovora na platformi OpenText DocuLink obezbeđeni su jednostavan pristup i pregled ugovornih dokumenata sa kupcima i dobavljačima uz kontrolu/upravljanje ugovornim vremenskim odrednicama. Ugovornim dokumentima možemo pristupiti putem standardnih SAP objekata, kao što su kartica dobavljača, odnosno kartica kupca.

Na želju stranke u SAP-u uspostavljamo i OpenText rešenje za potvrđivanje računa – VIM (Vendor Invoice Management) koji je takođe SAP dodatak („add-on“).

Za upravljanje dokumentima i procesima u scenarijima koji zahtevaju manju, odnosno ne zahtevaju nikakvu povezanost sa SAP sistemom, aplikacija se uvodi na sistemu za dokumentaciju OpenText Content Suite Platform (CSP). Veza između sistema za dokumentaciju CSP i SAP-a u tom slučaju se uspostavlja na osnovu Web Services ili REST poziva.

Aplikacija Ulazna/izlazna pošta omogućava skeniranje i klasifikaciju ulazne i izlazne pošte u preduzeću. Nakon dodavanja meta podataka, dokumenti se prosleđuju odgovarajućim primaocima u svrhu obrade ili arhiviranja. Ulazna pošta može da se preusmeri na dodatnu obradu ako primalac ne može da se odredi, odnosno ako ne mogu da se unesu pravilni meta podaci. Ako je ulazna pošta račun, nastavlja put potvrđivanja u okviru rešenja Akademika (BPM) Framework. Za izlaznu poštu generiše se knjiga izlazne pošte.

Aplikacija za Upravljanje ugovorima omogućava usklađivanje teksta ugovora na više nivoa sa odgovarajućom funkcionalnošću u sistem za dokumentaciju CSP ugrađenog načina verzioniranja. Usklađivanje protiče razmenom radnog prostora ugovora između različitih službi u preduzeću. Nakon usklađivanja dolazi postupak potvrđivanja. Kada obe ugovorne strane potpišu ugovor, sledi skeniranje i prenos dokumenata i podataka u SAP, gde se uspostavlja Registar ugovora na osnovu OpenText DocuLink. Ugovor takođe može da se potpiše elektronski, tako ne postoji potreba za skeniranjem potpisanog ugovora.

U aplikaciji Potvrđivanje interne/ISO dokumentacije dokumentacija se obrađuje u sistemu za dokumentaciju CSP. Svaki interni dokument se potvrđuje u fazi nastanka, odnosno u fazi pojedinačne revizije u skladu sa internom politikom preduzeća. Postoje tri potprocesa: kreiranje dokumenta, revizija dokumenta i arhiviranje dokumenta. Dokument se revidira pre isteka važenja. Kada dokument više nije aktuelan, on se arhivira.

Zainteresovani ste da saznate više o rešenju ili želite besplatne konsultacije?

"Ne SAP" ekosistem

Kada je uspostavljen ERP sistem koji nije SAP, sve ponuđene aplikacije uspostavljaju se u sistemu za dokumentaciju CSP koji se putem veb-usluga, odnosno REST poziva povezuje sa ERP sistemom.

"Ne SAP" ekosistem
"Ne SAP" ekosistem


Zainteresovani ste da saznate više o rešenju ili želite besplatne konsultacije?

Sjedinjavanje dokumenata i podataka

Koncept sjedinjavanja dokumenata i podataka u jednu platformu bez obzira na to iz koje aplikacije im pristupamo zasniva se na sistemu za dokumentaciju OpenText ECM platformi – Content Suite Platform.

Sjedinjavanje dokumenata i podataka
Sjedinjavanje dokumenata i podataka

Koncept sjedinjavanja dokumenata i podataka u jednu platformu bez obzira na to iz koje aplikacije im pristupamo zasniva se na sistemu za dokumentaciju OpenText ECM platformi – Content Suite Platform, koja se putem standardnih konektora povezuje sa pozadinskim aplikacijama. Tako jednom pogledu na dokumente i podatke možemo pristupati iz sistema CRM (Salesforce, Microsoft Dynamics 365), SAP-a, Microsoft Office 365 (SharePoint koji može biti na lokaciji ili u oblaku, Outlook, Teams) i aplikacije HRM (SAP SuccessFactors). Korisnik tako upotrebljava onu aplikaciju na koju je naviknut, bez obzira na to da li je npr. ERP SAP ili CRM Salesforce, jer je u svakoj aplikaciji primenjen isti pogled na dokumente i podatke nezavisno od toga da li se aplikacija nalazi na lokaciji ili u oblaku. Koncept je OpenText nazvao Extended ECM (xECM).

Zainteresovani ste da saznate više o rešenju ili želite besplatne konsultacije?

Javne institucije

U institucijama javnog prava postoji potreba za uspostavljanjem sistema za dokumentaciju koji što će omogućavati kreiranje i upravljanje predmetima i dosijeima – reč je o analogiji sa fasciklama i registratorima.

Stvar možemo predstaviti i kao fasciklu u koju stavljamo dokumente, a više fascikli koje su sadržinski povezane stavljamo u registratore – dosijee.

Osnova je aplikacija za rad sa izlaznom i ulaznom poštom, pri čemu ulazne i izlazne dokumente treba adekvatno klasifikovati obzirom na klasifikacioni plan i proslediti na obradu osobama kojima je dodeljen zadatak na osnovu signature.

Dokumenti koji se nalaze u predmetima tokom obrade su u tekućoj zbirci dokumentarne građe, a pod određenim uslovima mogu potom da se prenesu u stalnu zbirku dokumentarne građe, gde se čuvaju obzirom na obavezne rokove čuvanja.

Tamo gde je to moguće, pojedinačni postupci se izvode samo u elektronskom obliku, pri čemu glavnu ulogu igra elektronski potpis dokumenta. 

Aplikaciju koja podržava opisane postupke nazvali smo EDS (Elektronski sistem za dokumentaciju). Zasniva se na ECM rešenju – OpenText Content Suite Platform.

Javne institucije koje izaberu uvođenje sistema za dokumentaciju mogu da ga kupe samo od ponuđača koji su sistem za dokumentaciju adekvatno akreditovali kod Arhiva Republike Slovenije. Sistem za dokumentaciju OpenText CSP (sa dodatnim komponentama) već godinama je adekvatno akreditovan.

Javne institucije koje izaberu samo elektronsko poslovanje moraju da usvoje dokument Interna pravila. Dokument obuhvata opis postupaka za rad sa dokumentarnom građom iz aspekta organizovanosti društva i tehnološke adekvatnosti EDS sistema. U preduzeću Akademika izrađujemo dokument Interna pravila obzirom na aktuelno slovenačko zakonodavstvo.

Zainteresovani ste da saznate više o rešenju ili želite besplatne konsultacije?

OpenText Exstream

OpenText Exstream je komunikaciona platforma sa više kanala visokih performansi koja preduzećima pomaže pri obradi, sastavljanju i dostavljanju visoko personalizovanih dokumenata i poruka u papirnom i elektronskom obliku .

OpenText Exstream
OpenText Exstream

OpenText Exstream je komunikaciona platforma sa više kanala visokih performansi koja preduzećima pomaže pri obradi, sastavljanju i dostavljanju visoko personalizovanih dokumenata i poruka u papirnom i elektronskom obliku (e-pošta, internet, SMS poruke, društvene mreže). Omogućena je intenzivna interakcija sa klijentima uz automatizaciju poslovnih procesa komuniciranja.

Bez obzira na oblik, količinu i mesto nastanka/čuvanja ulaznih digitalnih sadržaja, pomoću OpenText Exstreama možemo ih pretvoriti u efikasne izlazne komunikacione poruke koje su usklađene za bilo koju jezičku oblast na svetu.


Zainteresovani ste da saznate više o rešenju ili želite besplatne konsultacije?

Mi smo vodeći i najprepoznatljiviji dobavljač rešenja za upravljanje dokumentima i procesima u SAP-u